Sąd Rejonowy w Garwolinie

Opłaty sądowe

Zasady i tryby pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych reguluje ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz 1398).
Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Zasadą jest, że do uiszczenia kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi do sądu pismo podlegające opłacie lub powodujące wydatki, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłatę należy uiścić przy wniesieniu do sądu pisma podlegającego opłacie.


W zależności od rodzaju sprawy opłata może być stała, stosunkowa lub podstawowa:

 • Opłata stała - pobierana jest w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej (niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia).
  Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych;
 • Opłata stosunkowa - pobierana jest się w sprawach o prawa majątkowe, wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.
 • Opłata podstawowa – pobierana jest w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalna opłatę, która strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksiegowym oraz w postępowaniu rejestrowym.

 

Całą opłatę pobiera się od:

 • pozwu i pozwu wzajemnego,
 • wniosku o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części,
  chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

Tabela opłat w częściach ułamkowych:

 

Wniosek 

Opłata

Sprzeciw od wyroku zaocznego.

1/2

Pozew w postępowaniu nakazowym lub upominawczym,
z wyłączeniem spraw podlegających rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym.

1/4

Interwencja uboczna;
zażalenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

1/5

Opłatę pobiera się od:
1) pozwanego w razie wniesienia zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym;
2) powoda w razie prawidłowego wniesienia przez pozwanego sprzeciwu przeciwko nakazowi zapłaty wydanemu w postępowaniu upominawczym.

3/4

Uwagi: Powyższa opłata,  nie może wynosić mniej niż 30 złotych.
Jeżeli opłata ta ma być pobrana przed ustaleniem opłaty ostatecznej, pobiera się odpowiednią część opłaty tymczasowej, nie mniej jednak niż 30 złotych.

 

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw:

 

Wniosek 

Opłata

Od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
1) oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza;
2) skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny;
3) przymusowego sprowadzenia lub aresztowania świadka oraz odmowy zwolnienia od przymusowego sprowadzenia;
4) wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora;
5) należności świadka.

40 zł

Wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego lub samodzielnej jego części, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

40 zł

Apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu.

40 zł

Wniosek o przeprowadzenie postępowania pojednawczego.

40 zł

Wniosek o zabezpieczenie dowodu.

40 zł

Uznanie orzeczenia sądu zagranicznego.

300 zł

Uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym.

300 zł

Stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym.

300 zł

Wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym.

300 zł

Stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym.

300 zł

Skarga na czynności komornika.

100 zł

Zażalenie na odmowę dokonania czynności notarialnej.

100 zł

Uwagi: Opłatę od skargi na orzeczenie referendarza pobiera się w wysokości opłaty od wniosku o wydanie tego orzeczenia, nie więcej jednak niż 100 złotych.

 

Sprawy z zakresu prawa cywilnego i rodzinnego:

 

Wniosek 

Opłata

Rozwód.

600 zł

Separacja.

600 zł

Ochrona dóbr osobistych.

600 zł

Ochrona niemajątkowych praw autorskich.

600 zł

Ochrona niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych oraz znaków towarowych (ochronę praw twórcy projektu wynalazczego).

600 zł

Ochrona innych praw niemajątkowych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

600 zł

Uwaga! W sprawach o rozwód, o separację lub o unieważnienie małżeństwa,
w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego
z małżonków albo podziału wspólnego majątku pobiera się także opłatę
w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie.

Ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa.

200 zł

Unieważnienie małżeństwa.

300 zł

Rozwiązanie przysposobienia.

300 zł

Zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa.

100 zł

Unieważnienie uznania dziecka.

100 zł

Ustanowienie przez Sąd rozdzielności majątkowej.

200 zł

Naruszenie posiadania.

200 zł

Uchylenie uchwały organu spółdzielni.

200 zł

Uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej.

200 zł

Przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej.

200 zł

Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

200 zł

Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu.

200 zł

W sprawie podlegającej rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym pobiera się
od pozwu opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:
1) do 2.000 złotych - 30 złotych;
2) ponad 2.000 złotych do 5.000 złotych - 100 złotych;
3) ponad 5.000 złotych do 7.500 złotych - 250 złotych;
4) ponad 7.500 złotych - 300 złotych.

Zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego.

100 zł

Zmiana wyroku orzekającego rozwód lub separację w części dotyczącej władzy rodzicielskiej.

100 zł

Separację na zgodne żądanie małżonków.

100 zł

Zezwolenie na udzielenie pełnomocnictwa do oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński.

100 zł

Zwolnienie od obowiązku złożenia lub przedstawienia kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokumentu potrzebnego do zawarcia związku małżeńskiego.

100 zł

Wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe.

1.000 zł

Jeżeli wniosek o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowe zawiera zgodny projekt podziału tego majątku.

300 zł

 

Sprawy gospodarcze:

 

Wniosek 

Opłata

Rozwiązanie spółki.

2.000 zł

Wyłączenie wspólnika ze spółki.

2.000 zł

Uchylenie uchwały organu spółki.

2.000 zł

Sprawy z zakresu ochrony środowiska.

100 zł

Sprawy z umowy o przekazanie mienia w ramach prywatyzacji.

1.500 zł

Sprawy o unieważnienie przetargu.

1.500 zł

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.

1.000 zł

Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

500 zł

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.

100 zł

Zażalenie na postanowienie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

50 zł

Odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także od apelacji, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w takiej sprawie.

3.000 zł

Skarga na orzeczenie zespołu arbitrów w sprawach zamówień publicznych.

3.000 zł

 

Sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 

Wniosek 

Opłata

Prawo pracy - apelacja, zażalenie, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

30 zł

Prawo pracy - jeżeli wartość przedmiotu sporu przewyższa kwotę 50.000 złotych, pobiera się od wszystkich podlegających opłacie pism procesowych opłatę stosunkową.

Zakresu ubezpieczeń społecznych i w sprawach odwołań rozpoznawanych przez Sąd pracy i ubezpieczeń społecznych - wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia.

30 zł

 

Sprawy z zakresu prawa rzeczowego:

 

Wniosek 

Opłata

Ustanowienie drogi koniecznej.

200 zł

Rozgraniczenie nieruchomości.

200 zł

Stwierdzenie nabycia służebności gruntowej przez zasiedzenie.

200 zł

Ustalenie sposobu korzystania z rzeczy wspólnej.

100 zł

Ustanowienie zarządcy rzeczy wspólnej lub przedmiotu użytkowania.

100 zł

Rozstrzygnięcie co do dokonania czynności dotyczącej rzeczy wspólnej.

100 zł

Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie.

2.000 zł

Zniesienie współwłasności.

1.000 zł

jeżeli wniosek zniesienie współwłasności - zawiera zgodny projekt zniesienia współwłasności

300 zł

 

Sprawy z zakresu prawa o księgach wieczystych:

 

Wniosek 

Opłata

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

200 zł

Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału.

nie mniej niż 100 zł

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności.

150 zł
- niezależnie od liczby udziałów w tych prawach

O wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

150 zł

O wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha.

150 zł

O wpis praw osobistych i roszczeń.

150 zł

O wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

150 zł

Założenie księgi wieczystej.

60 zł

Połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości.

60 zł

Odłączenie nieruchomości lub jej części.

60 zł

Sprostowanie działu I-O.

60 zł

Wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym.

60 zł

Dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 ustawy.

60 zł

Jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej - jedna opłata.

60 zł

Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis. Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej.

 

Sprawy z zakresu prawa spadkowego:

 

Wniosek 

Opłata

Stwierdzenie nabycia spadku.

50 zł

Zabezpieczenie spadku.

50 zł

Sporządzenie spisu inwentarza.

50 zł

Odebranie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

50 zł

Apelacja, skarga kasacyjnej i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku.

100 zł

Wniosek o zabezpieczenie spadku po cudzoziemcu.

100 zł

Wniosek o wydanie właściwemu konsulowi spadku po cudzoziemcu.

100 zł

Wniosek o dział spadku.

500 zł

Jeżeli wniosek o dział spadku zawiera zgodny projekt działu spadku.

300 zł

Wniosek o dział spadku połączony jest ze zniesieniem współwłasności.

1.000 zł

Jeżeli w/w wniosek zawiera zgodny projekt działu spadku i zniesienia współwłasności

600 zł

 

Sprawy z zakresu działania Krajowego Rejestru Sądowego:

 

Wniosek 

Opłata

Zarejestrowanie podmiotu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

1.000 zł

Zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

500 zł

Jeżeli w/w wniosek dotyczy jednocześnie wpisu do rejestru przedsiębiorców.

1.000 zł

wpisanie dłużnika do rejestru dłużników niewypłacalnych w Krajowym Rejestrze Sądowym

300 zł

Wykreślenie podmiotu z rejestru przedsiębiorców lub z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej połączone z wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego.

300 zł

Dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

400 zł

Dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanego do rejestru przedsiębiorców.

150 zł

Wykreślenie z rejestru przedsiębiorców - bez wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

150 zł

Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych.

150 zł

W wypadku jednoczesnego wniesienia przez tego samego wnioskodawcę, na kilku formularzach, kilku wniosków o wpis lub o dokonanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym - pobiera się tylko jedną opłatę,
z tym że jeżeli przepis przewiduje dla danego rodzaju spraw opłaty w różnych wysokościach - pobiera się opłatę wyższą

Skarga na orzeczenie referendarza sądowego, chociażby dotyczyło kilku wpisów w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

100 zł

Innych wniosków niż wyżej wymienione, jeżeli należą do właściwości sądu dokonującego wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

300 zł

Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów.

200 zł

Zmiana wpisu w rejestrze zastawów.

100 zł

Wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów.

50 zł

Przyjęcie dokumentów, o których sąd czyni wzmiankę w rejestrze, oraz dokumentów zawierających dane niepodlegające według przepisów ustawy wpisowi do określonego działu Krajowego Rejestru Sądowego.

40 zł

Uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym.

40 zł

 

Inne sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym:

 

Wniosek 

Opłata

Sprawa między organami przedsiębiorstwa państwowego i między przedsiębiorstwem państwowym lub jego organami a jego organem założycielskim albo organem sprawującym nadzór.

300 zł

Umorzenie utraconego dokumentu.

200 zł

Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

100 zł

Wydanie z depozytu przedmiotu świadczenia.

100 zł

 

Wysokość opłat w postępowaniu zabezpieczającym:

 

Wniosek 

Opłata

Udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

40 zł

Zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego.

40 zł

Udzielenie zabezpieczenia roszczenia majątkowego, chyba że wniosek został zgłoszony w piśmie rozpoczynającym postępowanie.

100 zł

Zmianę lub uchylenie postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia majątkowego.

100 zł

 

Wysokość opłat w postępowaniu egzekucyjnym:

 

Wniosek 

Opłata

Wezwanie dłużnika do wykonania egzekwowanej czynności w wyznaczonym terminie oraz umocowanie wierzyciela do wykonania tej czynności na koszt dłużnika, w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu.

40 zł

Ukaranie grzywną dłużnika niewykonującego obowiązku zaniechania czynności lub nieprzeszkadzania czynnościom wierzyciela.

40 zł

Przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze niemajątkowym, której inna osoba nie może za dłużnika wykonać.

40 zł

Ponowne wydanie tytułu wykonawczego w zamian utraconego.

40 zł

Nakazanie dłużnikowi wyjawienia majątku.

40 zł

Nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu, innemu niż orzeczenie sądu, ugoda sądowa albo nakaz zapłaty.

50 zł

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika.

50 zł

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko lub na rzecz osoby innej niż wskazana w tytule egzekucyjnym, na którą przeszły uprawnienie lub obowiązek po powstaniu tytułu lub w toku sprawy przed wydaniem tytułu.

50 zł

Nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

50 zł

Ustanowienie zarządcy nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których prowadzi się egzekucję według przepisów o egzekucji z nieruchomości.

50 zł

Umorzenie książeczki oszczędnościowej w związku z zajęciem wkładu, na który ją wystawiono.

50 zł

Zarzuty na opis i oszacowanie nieruchomości.

100 zł

Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej z egzekucji oraz zażalenia na postanowienie wydane w wyniku rozpoznania zarzutów.

100 zł

Wniosek o podział złożonej od depozytu sądowego sumy odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość i wypłatę odszkodowania.

100 zł

Wniosek o udzielenie przybicia nieruchomości lub innej rzeczy albo prawa, z których egzekucję prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości; opłatę tę uiszcza się przed przysądzeniem własności.

100 zł

Wniosek o przeprowadzenie przez sąd egzekucji czynności o charakterze majątkowym, której inna osoba nie może wykonać za dłużnika.

100 zł

Zatwierdzenia planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji, a także wprowadzenia do planu zmian lub uzupełnień.

100 zł

Wszczęcie egzekucji przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

1.000 zł

Wszczęcie egzekucji przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego.

1.000 zł

 

Wysokość opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym:

 

Wniosek 

Opłata

Ogłoszenie upadłości.

1.000 zł

Wniosek zarządcy zagranicznego w przedmiocie uznania zagranicznego postępowania upadłościowego.

1.000 zł

Wszczęcie postępowania naprawczego.

200 zł

Wszczęcie wtórnego postępowania upadłościowego.

200 zł

Zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu upadłościowym i naprawczym.

200 zł

Sprzeciwu co do uznania lub odmowy uznania zgłoszonych wierzytelności.

200 zł

Zarzuty przeciwko układowi i przeciwko planowi podziału.

100 zł

Wniosek o uchylenie lub zmianę układu.

100 zł

Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia o uznaniu zagranicznego postępowania upadłościowego.

100 zł

Wniosek w sprawie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.

100 zł

 

Opłaty kancelaryjne:

 

Wniosek 

Opłata

Poświadczony odpis, wypis lub wyciąg.

6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

Odpis orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności.

6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

Odpis orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności.

6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

Zaświadczenie.

6 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

Uwaga: Jeżeli w/w dokument jest sporządzony w języku obcym albo zawiera tabele, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości.

Wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy.

1 zł
- za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu

 

Zwolnienia od kosztów sądowych (reguluje art. 94 i nast.)

Nie pobiera się opłat od wniosku:

 • O zabezpieczenie roszczenia, zgłoszonego w piśmie rozpoczynającym postępowanie;
 • O przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka, o nadanie dziecku nazwiska, o przysposobienie dziecka, o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
 • O przesłuchanie świadka testamentu ustnego, o otwarcie i ogłoszenie testamentu oraz o zwolnienie z obowiązków wykonawcy testamentu;
 • Będącego podstawą wszczęcia przez sąd postępowania z urzędu, a także od pism składanych sądowi opiekuńczemu w wykonaniu obowiązku wynikającego z ustawy albo nałożonego przez ten sąd;
 • O odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt.

 Kalkulator naliczania opłat i odsetek ustawowych znajduje się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

Metadane

Data publikacji : 16.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Sąd Rejonowy w Garwolinie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Mikulski
Osoba udostępniająca informację:
Marek Mikulski

Opcje strony

do góry